นโยบายสังคม

Updated: January 2020

Safety for Employee

มุ่งมั่นที่จะลดการบาดเจ็บและอุบัติเหตุในที่ทำงาน ของพนักงานรวมถึงผู้เกี่ยวข้อง โดยการจัดการอบรม และ ประเมินความเสี่ยงในการทำงาน อย่างต่อเนื่อง

Safety for Consumer

มุ่งพัฒนาเลือกใช้ วัตถุดิบและสารเคมีที่มีความปลอดภัยทั้งต่อพนักงานและผู้บริโภค เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

Well-being of Employee (Physical and Spiritual)

ดูแลพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตของพนักงานในการทำงานทั้งในและนอกเวลาการทำงาน (ศูนย์พยาบาล, Fitness, กิจกรรมเพื่อสุขภาพ กิจกรรมร่วมกับชุมชน กิจกรรมทำบุญกุศลต่างๆ)

Attract, Train, Retaining, Succession, Leadership Development

ดึงดูดผู้มีศักยภาพให้มาร่วมงานกับบริษัท พัฒนาฝีมือและความรู้ รักษาพนักงาน วางแผนการสืบทอดตำแหน่งอย่างยั่งยืน สร้างผู้นำองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ต่อกัน มีการส่งต่อความรู้จากรุ่นสู่รุ่น

No Discrimination

มุ่งเน้นสนับสนุนพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ ทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน โดยไม่แบ่งแยก เพศ เชื้อชาติ อายุ ศาสนา ในการได้รับสวัสดิการ และความเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน

Community and Social

ดูแลช่วยเหลือสังคมและชุมชนโดยรอบบริษัท เพื่อการพัฒนาที่ยังยืน พร้อมช่วยเหลือในยามทุกข์ยากและวิกฤตการณ์ต่างๆ

Meeting the standards

Boonchuay Industrial is one the first dyeing mills in Thailand to have acquired ISO 9001. We continued to be certified by internationally accepted standards in all aspects including environmental management (ISO-14001), recycling standard (GRS), organic standard ( GOTS), chemical safety (OEKO-TEX). 

*under auditing process

Work with us

Our production is now expanding faster than ever. This requires highly motivated people like you to join our team.

If you’re interested in becoming a part of one of the fastest growing textile company group in Thailand, check out below to see our open positions that fit your interest and experience.

See careers page

Our commitment to sustainability

BCI believes in the principle of sustainable development, that is why we have recently invested in 500 kilowatt solar panel project as well as  construction of large scale waste water treatment systems.

Stay Connected

Please follow our Facebook and Instagram for our latest news, activities and upcoming events.

Get in touch

Our sales team is ready to answer your questions. Please don’t hesitate to contact us for any inquiry on your mind.

Work with us

Our production is now expanding faster than ever. This requires highly motivated people like you to join our team.