นโยบาย

สิ่งแวดล้อม

Updated: February 2020

(Environmental Policy only available in Thai Language)

บริษัทบุญช่วยอุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้ประกอบการฟอกย้อมผ้า มีความมุ่งมั่นให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และการบริการทุกๆด้านของบริษัทฯ โดยให้ปฎิบัติตามแนวทางของนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ดังนี้

 

  1. จัดให้มีการใช้พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติในการบวนการผลิตและการทำงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและประหยัด เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดความสิ้นเปลืองของทรัพยากร
  2. มุ่งเน้นในการจัดการด้านของเสีย การหป้องกันการเกิดมลภาวะ และป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  3. ติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน และประเมิณผลการดำเนินงานตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 9001 ในระยะเวลาที่เหมาะสม อันจะนำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
  4. ปฎิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมของทางราชการ รวมทั้งข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
  5. บริษัทฯ จะปกป้องสิ่งแวดล้อม รวมถึงป้องกันปัญหามลภาวะให้ดีที่สุด โดยนโยบายนี้จะได้รับการปฎิบัติ และถูกเปิดเผยให้พนักงานทุกคน และสาธารณชนให้ทราบโดยทั่วกัน รวมทั้งสร้างความตื่นตัว และปลูกจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนมีความตระหนัก และช่วยกันป้องกันปัญหาอันอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งอวดล้อม ตามคำขวัญที่ว่า “สร้างชีวิตให้มีคุณค่า ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม”

Meeting the standards

Boonchuay Industrial is one the first dyeing mills in Thailand to have acquired ISO 9001. We continued to be certified by internationally accepted standards in all aspects including environmental management (ISO-14001), recycling standard (GRS), organic standard ( GOTS), chemical safety (OEKO-TEX). 

*under auditing process

Work with us

Our production is now expanding faster than ever. This requires highly motivated people like you to join our team.

If you’re interested in becoming a part of one of the fastest growing textile company group in Thailand, check out below to see our open positions that fit your interest and experience.

See careers page

Our commitment to sustainability

BCI believes in the principle of sustainable development, that is why we have recently invested in 500 kilowatt solar panel project as well as  construction of large scale waste water treatment systems.

Stay Connected

Please follow our Facebook and Instagram for our latest news, activities and upcoming events.

Get in touch

Our sales team is ready to answer your questions. Please don’t hesitate to contact us for any inquiry on your mind.

Work with us

Our production is now expanding faster than ever. This requires highly motivated people like you to join our team.